Είστε εδώ: Αρχή > Πληροφόρηση > Θυρεοειδής  > ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΩΔΙΟΥ:

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΙΩΔΙΟΥ:

Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὀποῖο πρόκειται νὰ λάβετε ραδιενεργὸ ἰώδιο, εἶναι ὅτι διεγνωσθήκατε πάσχουσα/ων ἀπὸ καλῶς διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδοῦς, θηλῶδους ἤ θυλακιώδους τύπου, τὸ ὁποῖο ἀπό τὴν ἱστολογικὴ ἐξέταση (βιοψία) εὐρέθη χρῆζον στενότερης παρακολούθησης γιὰ ἕνα διάστημα.

Ἡ παρακολούθηση αὐτὴ γίνεται μέσω κάποιων δεικτῶν ποὺ δείχνουν τὴν κινητικότητα (πολλαπλασιασμὸ) τῶν θυρεοειδικῶν κυττάρων. Μετὰ ἀπὸ κάθε θυρεοειδεκτομή ἀπομένουν στὸν ὀργανισμὸ κάποια θυρεοειδικὰ κύτταρα, τὰ ὁποία παράγουν θὑρεοσφαιρίνη. Αὐτὴ ἡ οὐσία εἶναι καὶ ὁ βασικός μας δείκτης γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν μας γιὰ πιθανὲς ὑποτροπές. Πρέπει λοιπὸν, ἀφοῦ αὐτὴ παράγεται καὶ ἀπὸ φυσιολογικὰ θυρεοειδικὰ κύτταρα, νὰ καταστρέψουμε κατ’ ἀρχὴν ὅλα αὐτά τα ἐναπομείναντα κύτταρα, ὤστε αὐτὴ ποὺ ἀνιχνεύουμε στὸ αἷμα τοῦ/τῆς ἀσθενοῦς, νὰ εἶναι ἀποκλειστικὰ ἀπὸ θυρεοειδικὰ κύτταρα που «δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν».

Τὸ ραδιενεργὸ ἰώδιο (Ι131) εἶναι ἕνα ἱσότοπο τοῦ ἰωδίου τὸ ὁποῖο προσλαμβάνεται εἰδικά ἀπὸ τά θυρεοειδικὰ κύτταρα καὶ λόγω τοῦ ὅτι ἔχει ραδιενέργεια, καταστρέφει αὐτὰ ἐκλεκτικά, χωρὶς νὰ ἐνοχλεῖ ἄλλα κύτταρα τοὺ ὀργανισμοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως συγκεντρώνεται καὶ σὲ ὑγρὰ (π.χ. οὔρα, σάλιο) πρέπει πρὸ τῆς χορήγησης νὰ λαμβάνονται κάποια μέτρα προστασίας τοῦ ἀσθενοῦς. Πρόσθετα μέτρα προστασίας πρέπει ἐπίσης νὰ ληφθοῦν γιὰ τὸ περιβάλλον τοῦ ἀσθενοῦς, ἀφοῦ γιὰ λίγο καιρὸ αὐτὸς/αὐτὴ θὰ ἀποτελεῖ μιὰ ραδιενεργὸ πηγὴ.

Το Ι131 χορηγεῖται σὲ νοσοκομειακὸ χῶρο, σὲ θωρακισμένο γιὰ ἀκτινοβολία δωμάτιο (ὅπως τὰ ἀκτινολογικὰ ἐργαστὴρια) ὅπου ὁ/ἡ ἀσθενής θὰ πρέπει νὰ ἐγκλειστεῖ γιὰ τρεῖς ἡμέρες, ὤστε ἡ ραδιενέργεια ποὺ ἐκπέμπει νὰ ἔχει πέσει σὲ ἀσφαλὴ γιὰ τὸ περιβάλλον ἐπίπεδα. Μετὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ θάλαμο, θὰ πρέπει νὰ περάσει καὶ πάλι ἕνα ἀρκετὰ μεγᾶλο χρονικὸ διάστημα ἕως ὅτου μπορέσει ὁ/ἡ ἀσθενὴς νὰ ἔρχεται σὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ εὐπαθὴ στὴν ἀκτινοβολία ἄτομα (ὅπως οἱ ἔγκυοι καὶ τὰ πολὺ μικρὰ παιδιά). Τὸ διάστημα αὐτὸ θὰ καθοριστεῖ ἀπὸ τὸν πυρηνικὸ ἰατρὸ ὁ ὁποῖος θὰ ἀναλάβει τὴ χορήγηση τοῦ Ι131. Συνήθως δὲν ξεπερνᾶ τὶς 15 ἡμέρες καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δόση τοῦ ραδιοφαρμάκου ποὺ χρησιμοποιήθηκε.

Γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ ἡ πρόσληψη τοῦ ἰωδίου ἀπὸ τὰ θυρεοειδικὰ κύτταρα, θὰ πρέπει νὰ δημιουργήσουμε συνθῆκες «δίψας» γιὰ ἰώδιο. Αὐτὸ τὸ ἐπιτυγχάνουμε μὲ τὴ διακοπὴ τῆς θεραπείας μὲ θυροξίνη, καὶ μὲ τὴν ἀποφυγὴ λήψης ἰωδίου μὲ τὴν διατροφή μας γιὰ ἓνα διάστημα 10 ἡμερῶν πρὸ τῆς χορήγησης τοῦ ἰωδίου.  Κατὰ τὴ διαδρομὴ τῆς διακοπῆς τῆς θυροξίνης (θεραπειας ὑποκατάστασης) ὁ/ἡ ἀσθενής γίνεται ὑποθυρεοειδικός/ή. Ὄταν αὐτὸ ἀντενδείκνυται, μποροῦμε ἐναλλακτικὰ νὰ χορηγήσουμε ἀνασυνδυασμένη ἀνθρώπινη θυρεοτροπίνη (rhTSH).

Πρακτικὲς ὁδηγίες:

  1. Ζητῆστε νὰ δεῖτε τὸ θάλαμο στὸν ὁποῖον θὰ λάβετε τὸ Ι131. Σκεφτεῖτε ὅτι θὰ πρέπει νὰ ζήσετε ἐκεῖ γιὰ τρεῖς ἡμέρες, χωρὶς νὰ μπορεῖτε νὰ βγεῖτε. Ὑπάρχουν θάλαμοι μὲ μπαλκόνι, κάποιοι εὐάεροι και εὐήλιοι, κάποιοι ὄχι καὶ τόσο εὐχάριστοι. Διαλέξτε κάποιον ποὺ νὰ μὴν σᾶς αὐξήσει τὸ ἄγχος, ἰδίως ἄν εἶστε ἀγχώδεις ὡς χαρακτῆρες.
  2. Ἑτοιμᾶστε τὸ σάκκο σας γιὰ τρεῖς ἡμέρες μὲ πράγματα ποὺ θέλετε νὰ κάνετε γιὰ νὰ περνᾶτε εὐχάριστα τὴν ὥρα σας (βιβλία, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ). Ρωτῆστε τὶ ἀπὸ αὐτὰ ὑπάρχει ἤδη στὸ δωμάτιο καὶ ἐλέγξτε ἄν λειτουργεῖ. Ἐπίσης ρωτῆστε ἄν ὑπάρχει ψυγεῖο.
  3. Ρωτῆστε ἂν ἐκτὸς ἀπὸ τὰ προσωπικά σας ἀντικείμενα πρέπει νὰ ἔχετε πετσέτες, ἤ ἄλλα ἀσπρόρουχα γιὰ ἀλλαγὴ κάθε ἡμέρα. Αὐτὲς οἱ πετσέτες θὰ πρέπει μὲτὰ τὴν ἔξοδό σας νὰ μὴ πλυθοῦν καὶ νὰ μὴν ἀποθηκευθοῦν μάζὶ μὲ ἄλλα ροῦχα καὶ νὰ μὴ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ ἕνα διάστημα μετὰ τὴν ἔξοδό σας ἀπὸ τὸ θάλαμο.
  4. Μὴν ξεχάσετε νὰ ἔχετε μαζί σας ξυνὲς τσίχλες καὶ καραμέλλες (πολλὲς) ὅπως καὶ λεμόνια καὶ ἄλλα ἑσπεριδοειδή.  Αὐτὲς οἱ γεύσεις κάνουν πολὺ καλὴ δουλειὰ στὴν προστασία τῶν σιελογόνων σας ἀδένων. Προσπαθῆστε νὰ ἔχετε συνεχῶς ἔκκριση σιέλου. Αὐτὸ παρεμποδίζει τὴ συσσώρευση ἀκτινοβολίας μέσα στοὺς ἀδένες ποὺ παράγουν τὸ σάλιο.

 

© Πάνος Σπυρόπουλος - Πληροφορίες Ιστοτόπου

dimitrisplagiannis.com hiscoremusic.com